Reklamacje i zwroty

Do pobrania

Oświadczenie o odstąpieniu umowy.pdf Oświadczenie o odstąpieniu umowy

Odstąpienie od umowy i zwrot produktów

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę o tym fakcie.

 

W celu odstąpienia od umowy, można skorzystać z:

 

  • formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.,
  • naszego formularza (pobierz plik)
  • w inny pisemny sposób, który w sposób jednoznaczny wskazuje na wolę odstąpienia od umowy.

 

Sprzedawca zobowiązuje się poinformować nabywcę o wpłynięciu do niego informacji o odstąpieniu od umowy – na adres e-mail podany w zamówieniu.

 

Zwrot produktów, będących przedmiotem umowy, od której konsument odstępuje powinien nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

 

Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktu pokrywa odstępujący od umowy (konsument).

 

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku zamówienia produktów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług przez Sprzedawcę, jeżeli ten wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – co niniejszym się czyni.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania rzeczy.

 

Niniejszym informujemy, iż produkty dostępne w sklepie są nowe i wolne od wad.